REGULAMIN 2020

ORGANIZATOR:

Agencja Artystyczna "Sebi" - Gdańsk.

PARTNERZY FESTIWALU:

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Dance Theatre Technology w Gdańsku.

Flexiline

TERMIN: 

21 marca 2020 

zmiana terminu na 17 maja 2020 

MIEJSCE:

Hala Widowiskowo - Sportowa

CEDRY WIELKIE / woj. pomorskie /

ul. Osadników Wojskowych 13

Kategorie taneczne :

 1. FREESTYLE / formacje do 8 lat /

 2. SHOW DANCE / formacje do 11, 12-15, 16 + lat / 

/ inscenizacja taneczna zawierająca temat, historię, ew. rekwizyt / 

 3. INNE FORMY TAŃCA / solo, duety, mini formacje, formacje / do 11, 12-15, od 16 lat /

/ inne style nie zawarte w regulaminie - z wyłączeniem tańca towarzyskiego / 

 4. MODERN / solo, duety, mini formacje, formacje / do 11 lat, 12-15 lat, od 16 lat /

( modern, contemporary )

 5. JAZZ / solo, duety, mini formacje, formacje / do 11 lat, 12 -15 lat, od 16 lat /

 6. POMPON SHOW / formacje do 11 lat, 12-15 lat, od 16 lat  / 

/ pompon show, cheerleaders / 

 7. FREESTYLE 30 +/ solo, duety, mini formacje, formacje /

/ technika taneczna dowolna / 

 8. RODZIC + DZIECKO / OPEN / 

/ technika taneczna dowolna / 

Uczestnicy prezentują program o nieprzekraczalnym czasie:

FREESTYLE do 8 lat 

- formacje - do 3:00 / muzyka własna /

INNE FORMY TAŃCA 

- solo - do 1:30 / muzyka własna /

- duety - do 1:30 / muzyka własna / 

- mini formacje - do 2:30 / muzyka własna / 

- formacje - do 3,30 / muzyka własna /

MODERN 

- solo - do 1:30 / muzyka własna /

- duety - do 1:30 / muzyka własna /

- mini formacje - do 2:30 / muzyka własna / 

- formacje - do 3:30 / muzyka własna /

JAZZ

- solo - do 1:00 / muzyka organizatora / ( eliminacje, finały )

- duety - do 1:00 / muzyka organizatora / ( eliminacje, finały )

- mini formacje - do 2:30 / muzyka własna / 

- formacje - do 3:30 / muzyka własna /

SHOW DANCE 

- formacje - do 4:00 / muzyka własna /

POMPON SHOW 

- formacje - do 3:00

FREESTYLE 30 +

- mini formacje - do 2:30 / muzyka własna / 

- formacje - do 3:00 / muzyka własna /

- solo - do 2:00 / muzyka własna /

- duety do 2:00 / muzyka własna /

RODZIC + DZIECKO

 - do 2:00 / muzyka własna / 

----------------------------------------------------------------------------------------

Mini formacje - 3 do 7 osób

Formacje - od 8 osób

----------------------------------------------------------------------------------------

WARUNKI UCZESTNICTWA :

1. Dokonanie zgłoszenia - przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres organizatora: festiwaltanca@interia.pl  do dnia  1 marca 2020.

2. W przypadku dużej ilości zespołów , solistów lub duetów o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

 
3. Zgłoszony zespół, solista lub duet musi otrzymać potwierdzenie mailowe o przyjęciu zgłoszenia na festiwal.

4. Liczba solistów i duetów w kategoriach: modern, inne formy będzie ograniczona ilościowo w każdej kategorii wiekowej - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
5. Na prezentacje konkursowe osób nie tańczących wstęp jest wolny. 
6. W przypadku chęci otrzymania faktury należy przesłać informację mailową razem z kartą zgłoszenia na adres biura organizacyjnego z danymi do faktury z zaznaczeniem nazwy zespołu/duetu/solisty - miasta - kategorii. 

Opłaty :

Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia opłaty startowej :

Pierwsza KATEGORIA - 30 zł.

Kolejna KATEGORIA - 30 zł. 

Wpłaty dokonać należy na konto organizatora.

AGENCJA ARTYSTYCZNA "SEBI"

bank millennium nr konta:

43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

z dopiskiem : opłata startowa i nazwa zespołu, solisty, duetu.

W przypadku rezygnacji z festiwalu opłata startowa nie będzie zwracana. W przypadku braku uiszczenia opłaty startowej w wyznaczonym terminie uczestnik skreślany zostanie z list startowych.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO ORGANIZATORA NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA O PRZYJĘCIU ZESPOŁU NA FESTIWAL . Najpóźniej do 5 MARCA 2020.

W TYTULE WPŁATY NALEŻY PODAĆ NAZWĘ ZESPOŁU LUB SOLISTY MIASTO ORAZ KAT. 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych, uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w dniu 21.03.2020 roku.

2. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniu.

3. W sytuacji, gdy uczestnik lub instytucja delegująca nie może wziąć udziału w imprezie w przypadku opisanym w ust. 1, organizator dokona zwrotu opłaty startowej w kwocie ustalonego wpisowego wg kart zgłoszeń i ostatecznego przelewu bankowego  to jest w kwocie ewentualnie pomniejszonej o koszty poniesione dotychczas przez organizatora na rzecz danej instytucji delegującej. 

Kategorie wiekowe :

do 8 lat FREESTYLE ( 2012 rok i młodsi ) 

do 11 lat ( rocznik 2009 i młodsi )

12-15 lat ( 2008 - 2005 )

od 16 lat ( rocznik 2004 i starsi )

UWAGA !  Przy kwalifikacji wiekowej tancerza liczy się ROK URODZENIA a nie konkretna data urodzenia. 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek.

Brak dokumentu grozi dyskwalifikacją uczestnika lub zespołu.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń.

Postanowienia ogólne: 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 75 % całkowitego składu formacji.

Ocena i nagrody:

Oceny zespołów dokona jury powołane przez organizatora. Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają: - za zajęcie I, II, III miejsca puchary , medale i dyplomy oraz wyróżnienia.  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Sprawy porządkowe: 

• Jury może dokonać dyskwalifikacji zespołu z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia: - udziału zespołu w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej - naruszenia regulaminu konkursu np. rażącego przekraczania dopuszczalnego czasu prezentacji, zgłoszenia starszych tancerzy w młodszej kategorii wiekowej powyżej dopuszczalnego limitu itp. - wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem innych uczestników konkursu oraz jurorów w trakcie trwania imprezy czy ogłaszania wyników ! 

Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: PLIK MUZYCZNY mp3 / pendrive /  (zaleca się posiadanie kopii zastępczej na alternatywnym nośniku )  • WYMIARY PARKIETU – 12 m x 12  m

 

Sprawy organizacyjne:

Wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej

• ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja delegująca

• każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób)

• organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie

• w trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie punkt medyczny

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej

• organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 7 dni przed imprezą, będzie również wywieszony w widocznych miejscach w dniu imprezy na terenie obiektu

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego obiektu

• organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz kontuzje powstałe podczas trwania festiwalu, a zwłaszcza gdy są one następstwem niewłaściwej rozgrzewki, nieprzestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się, niewłaściwego korzystania z dostępnych urządzeń itp.

• uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety, ciągi komunikacyjne itp.)

• obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji w sali sportowej (w szczególności w obszarze wyznaczonej przestrzeni do tańca oraz widowni zlokalizowanej w bezpośrednim jej sąsiedztwie)

• wykorzystywanie podczas prezentacji materiałów sypkich (np. confetti, brokat ), cieczy lub innych możliwe tylko za zgodą organizatora

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: festiwaltanca@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski - 502-770-000

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach systemu ON-LINE  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku oraz admin systemu On-Line Jarosław Grunt.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: festiwaltanca@interia.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "BIAŁOBRZESKI DANCE ART" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie On-Line oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
 

 

 

 

 

 

 

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com

  • Twitter Clean
  • w-facebook
  • w-googleplus
  • w-youtube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now