REGULAMIN 2021

Zgłoszenia na adres: 

festiwaltanca@interia.pl

ORGANIZATOR:

Agencja Artystyczna "Sebi" Sebastian Białobrzeski - Gdańsk.

www.warsztatytanca.pl

PARTNERZY FESTIWALU:

Dance Theatre Technology

www.salabaletowa.pl

TERMIN: 

 20 listopada 2021

ZGŁOSZENIA : do 7 listopada 2021 

MIEJSCE:

ŻUŁAWSKI OŚRODEK KULTURY 

Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 21

Wymiary SCENY:

 - szerokość --> 9 m

 - głębokość --> 8 m

WPŁATY MOŻNA DOKONONAĆ DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA         PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA FESTIWAL !

                        

       KATEGORIE TANECZNE I WIEKOWE:

 1. TANIEC KLASYCZNY

   solo - do 9 lat,10-12 lat , 13-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat , 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

  2. MODERN

   solo - do 9 lat,10-12 lat , 13-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat , 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

   ( modern, contemporary )

   3. JAZZ         

   solo - do 9 lat,10-12 lat , 13-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat , 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

   4. INNE FORMY

   solo - do 9 lat,10-12 lat , 13-15 lat, 16+ lat  - muzyka własna - czas do 1:45

   duety - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16+ lat - muzyka własna - czas do 2:00

   mini formacje - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat , 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 5:00

    5. HIP HOP

   solo - do 9 lat,10-12 lat , 13-15 lat, 16+ lat  - muzyka organizatora - czas 1:00

   duety - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16+ lat - muzyka organizatora - czas do 1:00

   mini formacje - do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat , 16 + lat - muzyka własna - czas do 3:00

   formacje / do 9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16 + lat - muzyka własna - czas do 4:00

   6.FREESTYLE 30+ OPEN

    mini formacje / formacje - czas do 4:00

Mini formacje - 3 do 7 osób

Formacje - od 8 osób

----------------------------------------------------------------------------------------

WARUNKI UCZESTNICTWA :

Przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wg załączonego wzoru  drogą elektroniczną na adres: festiwaltanca@interia.pl w nieprzekraczalnym terminie do  7 listopada 2021 ( niedziela ). Po przesłaniu karty zgłoszenia organizator napisze zwrotnego maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Wszyscy zgłoszeni i przyjęci na festiwal tancerze zostaną wpisani na listę startową dostępną na stronie festiwalu w okienku --> ZGŁOSZENI TANCERZE.

Muzykę należy mieć tylko i wyłącznie na PENDRIVE w formacie mp3

W przypadku dużej ilości zgłoszonych zespołów, solistów lub duetów w danej kategorii tanecznej i wiekowej niektóre kategorie mogą być zamykane przed regulaminowym terminem zamknięcia wszystkich zgłoszeń. 

o zakwalifikowaniu do festiwalu decydować będzie kolejność wpłynięcia zgłoszeń.

Opłaty startowe :

- solo - 40 zł za każdą prezentację

- duet - 65 zł za każdą prezentację

- mini formacja ( 3 - 7 tancerzy ) - 35 zł od osoby za każdą prezentację w mini formacji

- formacja ( od 8 tancerzy i więcej ) - 35 zł od osoby za każdą prezentację w formacji

Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na festiwal w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021 roku na nr konta:

AGENCJA ARTYSTYCZNA SEBI SEBASTIAN BIAŁOBRZESKI

Bank Millennium nr konta:  43 1160 2202 0000 0001 3472 2166

  • faktury za wniesione wpisowe będą wysyłane tylko tym instytucjom delegującym, które zaznaczą taką opcję w karcie zgłoszenia i przekażą organizatorowi wymagane dane do wystawienia faktury.

  • brak zaksięgowanej wpłaty na koncie organizatora w wyznaczonym terminie ( 15 listopada 2021 ) skutkować będzie skreśleniem solisty duetu, mini-formacji lub formacji z listy uczestników.

Karta zgłoszenia:

W przypadku chęci otrzymania faktury należy w karcie zgłoszenia podać koniecznie dane do faktury.

Jeżeli faktura jest niepotrzebna, pozostawiamy puste miejsce przy danych do faktury.

Na jednej karcie zgłoszenia ( SOLO - DUETY ) można podać wielokrotność solistów i duetów.

Na jednej karcie zgłoszenia ( FORMACJE - MINI FORMACJE ) należy podać jedną mini lub formację z listą tancerzy oraz wiekiem każdego z nich.

Konieczne jest podanie w karcie zgłoszenia adresu do wysyłki nagród z danymi odbiorcy oraz numeru telefonu do kontaktu. 

Konieczne jest także podanie nazwy MIASTA - MIEJSCOWOŚCI, którą reprezentują zgłoszeni tancerze.

Kategorie wiekowe:

   do 9 lat  ( rocznik 2012  i młodsi ) 

  10-12  lat ( rocznik 2011 - 2009 )

  13-15 lat ( rocznik 2008 - 2006 )

  16 + ( rocznik 2005 i starsi ) 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

W przypadku duetu decyduje rok urodzenia starszego z uczestników.

W mini formacjach i formacjach o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 60 % składu formacji lub mini formacji.

Instytucje delegujące / szkoły tańca, ośrodki kultury, stowarzyszenia /  zgłaszające swoich tancerzy / solistów, duety, mini formacje lub formacje / dokonują JEDNEJ ZBIORCZEJ WPŁATY ! za wszystkich swoich tancerzy na konto organizatora.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy w przypadku zaistnienia przyczyn od organizatora niezależnych, uniemożliwiających przeprowadzenie imprezy w dniu 11 listopada 2021 roku.

2. O zmianie terminu organizator zawiadomi wszystkich uczestników z odpowiednim możliwym wyprzedzeniem poprzez informację na stronie internetowej oraz pocztą elektroniczną - na adresy wskazane w zgłoszeniach.

UWAGA ! 

Przy kwalifikacji wiekowej tancerza liczy się ROK URODZENIA a nie konkretna data.

Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii tanecznych i wiekowych w przypadku małej ilości zgłoszeń w danej kategorii.

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 60 % całkowitego składu formacji.

OCENA i NAGRODY:

Oceny SOLISTÓW, DUETÓW, MINI FORMACJI i FORMACJI dokona JURY powołane przez organizatora. Organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:

- ZA ZAJĘCIE -  I, II, III miejsca dla SOLISTÓW i DUETÓW -  MEDALE, DYPLOMY.

- ZA ZAJĘCIE - I, II, III miejsca dla MINI FORMACJI i FORMACJI - PUCHARY, DYPLOMY. 

 GRAND PRIX - dla najlepszej mini formacji lub formacji.

 GRAND PRIX - dla najlepszego solisty.

 OSOBOWOŚĆ TANECZNA - jeżeli zostanie takowa wskazana przez jurorów.

  Jury oceniając prezentacje będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze.

Sprawy porządkowe: 

Dane techniczne:

Dopuszcza się następujące nośniki pliku MP3 na PENDRIVE. 

Sprawy organizacyjne:

• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc

• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej

• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 3 dni przed imprezą.

• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń

• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:

Agencja Artystyczna "Sebi" 

e-mail: festiwaltanca@interia.pl

tel. Sebastian Białobrzeski - 502-770-000

- UCZESTNICY WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PUBLIKACJĘ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH IMIENNYCH W FORMIE  TEKSTOWEJ  W MATERIAŁACH DOTYCZĄCYCH FESTIWALU.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO

a) Administratorem danych osobowych zbieranych w zgłoszeniach systemu ONLINE  (uczestników i jego rodzica lub opiekuna prawnego) jest Agencja Artystyczna SEBI z siedzibą w Gdańsku.
b) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować poprzez e-mail: festiwaltanca@interia.pl 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca "BIAŁOBRZESKI  DANCE ART LIVE" przez Agencję Artystyczną SEBI oraz w celach promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
d) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska uczestników a następnie laureatów mogą zostać upublicznione w związku z rejestracją w systemie uczestników na stronie internetowej  oraz z ogłoszeniem wyników.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub do momentu wycofania zgody.
g) Pani/Pan ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
h)Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.